Provozní řád

Podmínky pronájmu zasedacích místností.

1) Na základě předběžné telefonické informace o volné kapacitě a rezervaci
místnosti v oddělení akcí potvrdí objednavatel svůj požadavek písemně nebo faxem
nejpozději do 3 dnů od ústní objednávky.Jinak se rezervace ruší.
2) Konečné upřesnění počtu osob,požadované techniky a zařízení je nutno
provést minimálně 1 týden před konáním akce.
3) Objednávka musí obsahovat : datum a dobu konání akce,technické požadavky
( ozvučení),IČO,DIČ, jméno odpovědného pracovníka,telefon atd.U nového
zákazníka rovněž kopii živnostenského listu nebo výpisu obchodního rejstříku.
4) Objednatel je povinen dodržovat podmínky pronájmu zasedacích místností a
bezpečnostní ,požární a provozní předpisy, se kterými byl seznámen a přebírá
odpovědnost za všechny osoby, které se v převzatých prostorách s jeho vědomím
zdržují,zároveň je povinen dodržovat zákaz kouření a neprovádět žádné úpravy,
změny nebo výzdobu prostor.
5) Objednatel odpovídá za dodržení doby pronájmu, při prodloužení doby nad
sjednaný rámec je odpovědný pracovník povinen projednat s pracovníkem
provozovatele tuto skutečnost a to vždy před objednaným skončením akce.
6) Po skončení akce je objednatel ( jeho odpovědný zástupce) povinen opustit
pronajatý prostor jako poslední a předat jej pracovníkovi provozovatele.V opačném
případě objednatel nese důsledky případných škod ( např. poničení stolů,židlí,lavic,
zapůjčené techniky apod.)
7) Technické zařízení je provozovatelem připraveno 30 minut před skutečným
začátkem akce.Pracovník provozovatele je povinen objednavatele prokazatelně
seznámit s podmínkami pronájmu zasedacích místností,požárními,bezpečnostními a
provozními předpisy a se specifikou pronajímané místnosti.
8) Provozovatel je povinen předat objednavateli požadovaný inventář a zařízení ve
způsobilém stavu a seznámit jej s obsluhou a užíváním.Za předání objednavateli a
jeho zpětné převzetí odpovídá pracovník provozovatele.
9) Otevírání zasedacích místností a sálu 1/2 hod před akcí uvedené dle objednávky.
Otevření dříve se účtuje.
10) Do doby pronájmu se započítává každá započatá hodina.
11) V základních cenách pronájmů zasedacích místností v DOS 3 jsou zahrnuty
náklady na osvětlení,klimatizaci a základní uspořádání pronajatých prostorů
(dle možností jednotlivých zasedacích místností).
12) Cenové sazby nerozlišují letní a zimní období.
13) Ceny služeb zvukové techniky a pronájmu, dalšího inventáře jsou
obsaženy v příloze č.1. ( Ceník pronájmu zasedacích místností)
14) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen pronájmu a poskytovaných
služeb v souvislosti se změnami vstupních cen.Ze závažných provozních důvodů
si provozovatel vyhrazuje právo na přemístění smluvní akce do jiné vhodné
místnosti.Místnosti jsou pod stálou kontrolou provozovatele,jehož pracovníci
jsou ve styku s odpovědným pracovníkem objednavatele.
15) Provozovatel je povinen vystavit fakturu- daňový doklad.Úhrada za
pronájmy zasedacích místností bude provedena :
a) dle dohody - před akcí v hotovosti u provozovatele proti vydání
dokladu nebo na základě vystavené faktury
b) v případě realizace více akcí v měsíci bude provedena platba v hotovosti
( dle dohody) za celý měsíc nebo na základě vystavených faktur za totéž
období.
16) Úhrada za pronájem místnosti je splatná do 10 dnů od data vystavení faktury.